28
Tem
2012
0

İstanbul Üniversitesi Odyoloji Lisans Programı Tanıtım Yazısı

Türkiye’de uzman sayısının yeterli olmadığı alanlardan biri de odyoloji. Bu alanda lisans programı açılması çok sevindirici bir haber. Eğer insana yardımı içeren mesleklere ilgi ve değer bakımından uygunsanız, kişiler arası ilişkileriniz iyiyse, konuyla ilgileniyorsanız ve MF puan türünde belli bir puanınız varsa kesinlikle öneririm. 

İstanbul Üniversitesi, Odyoloji Anabilim Dalı’nın tanıtım yazısına aşağıda yer veriyorum: 

Teknoloji ve bilimdeki  gelişmelerin  baş döndüren   etkisi  yaşamın her alanına olduğu gibi sağlık hizmetleri ve eğitimi alanına da damgasını vurdu. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde alanda yeni  meslek grupları ortaya çıkmış bulunmakta.

Bu çerçevede ülkemizde 40 yıldır yüksek lisans programları eliyle yürütülen odyoloji eğitiminde  açılan  çığır ile, BU YIL İLK OLARAK İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde   işitme ve denge bozuklukları alanında çalışacak sağlık elemanlarını (Odyolog) yetiştirecek ODYOLOJİ BÖLÜMÜ eğitime 30 şanslı öğrenci ile başlayacak.

Kafa travmaları ve akustik travma  işitme ve denge bozukluklarının en önemli kaynaklarından birini oluşturmaktadır. İkinci dünya savaşı sonrasında yaralanmaların büyük bir kısmını oluşturan kafa travmaları ve yaralanmalar sonucu çok sayıda işitme ve denge sorunu yaşayan  hastanın tedavi ve rehabilitasyonu kitlesel bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç savaşın son  yıllarında  (1949-1950 )  yeni bir meslek grubunun doğmasına yol açmıştır. İlk olarak ABD’de bu alana profesyonel meslek elemanlarını yetiştiren lisans düzeyinde okullar kurulmuş ve aynı süreci Avrupa ülkeleri takip etmiştir. Odyolog, başta Kulak Buran Boğaz olmak üzere, Beyin cerrahisi, Nöroloji, Psikiatri, plastik cerrahi gibi uzmanlık alanlarının oluşturduğu multidisipliner çalışmalarda bağımsız bir meslek olarak yerini almıştır. Günümüzde ABD’de sayıları 50.000’i aşan odyologun büyük bir kısmı sağlık hizmetleri sektörü  yanında, çeşitli üniversitelerin akademik kadrolarında da görevlerini sürdürmektedirler.

İşitme kaybını tespit eden, derecesinin belirleyen ve ihtiyaç duyuluyorsa kullanılacak işitme cihazının tespitini yapan “odyolog” aynı zamanda, denge ve baş dönmesi sorunu olan hastaların tanı ve tedavisinde de görev almaktadır. Ayrıca yenidoğanların işitme taramalarında aktif yer alarak, işitme kaybının erken dönemde tespiti ile buna bağlı olarak gerekli cihazların kullanılmasını sağlamak yolu ile işitme kayıplı  çocuklarda oluşması kaçınılmaz olan dil ve konuşma bozukluklarının engellenmesini sağlar.

Ülkemizde, ilk olarak 1967 yılında başlayan  yüksek lisans düzeyinde başlayan odyoloji eğitimi, bu güne kadar yüksek lisans ve doktora seviyesinde devam etmiştir. Toplam 175 civarında “odyolog” bulunan ülkemizde,   alanda oluşan  hızlı gelişim, ilk mezunlar için akademik kariyer şansını güçlendirmektedir.. 2011 yılında diğer sağlık meslek grupları ile bereber odyoloğun da meslek tanımı  yapılmış, görev ve yetkileri yasal güvence altına alınmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı 2010 Sağlık İstatistikleri Yıllığına göre ülkemizde 1439 adet resmi ve özel hastane vardır. Bu hastenelerin tümünde odyolog ihtiyacı bulunmaktadır.   Sağlık Bakanlığında ihdas edilmiş   kadrolar olmasına rağmen, yeterli sayıda odyolog olmadığından mevcut kadrolara atama yapılamamaktdır.

Odyoloji alanında çalışan klinisyen sayısının yetersizliği; pek çok hastanın gerekli tedavi şansını yakalayamamasına ve kimi zaman da bu alanda yetersiz eğitim almış  kişilerin yanlış değerlendirme ve yönlendirmeleri sonucunda durumlarının daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.

Ülkemizde odyoloji biliminin gereksinimlerine ve mevcut duruma baktığımız zaman karşılaştığımız tablo aşağıda sunulmuştur:

  • Yeni doğan işitme taraması sonuçları, her 1000 yenidoğan bebekten 2-3 tanesinin çok ileri derecede işitme kayıplı olduğunu göstermektedir. Ülkemizde, yıllık doğum sayısının 1 milyon’un üzerinde olduğu düşünülürse, her yıl ciddi sayıda işitme kayıplının aramıza katıldığını görmekteyiz.
  • Yapılan çeşitli çalışmalar, okul öncesi dönemde geçirilen çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan işitme kaybı oranıının, %1-1,5 olduğunu göstermektedir (bazı araştırmalar, oran %5-10 arasında).
  • Genç çalışanlarda akustik travma riskinin artması, tinnitus Kulak çınlaması) ve işitme kaybını artıran en önemli neden arasında yer almaktadır. Bu grupta (25-40 yaşlar arasında) %5-7 oranında işitme kaybı görülmektedir.
  • Gürültülü işyerlerinde çalışan işçilerde, Silahlı Kuvvetlerde ve Emniyet mensuplarında, akustik travmaya bağlı olarak görülen tinnitus ve işitme kaybı sıklıkla görülmektedir. Gürültü kontrolü ve bireysel koruyucular, doğru ve etkili bir şekilde kullanılmadığı için kalifiye elemanların yetiştirilmesi için harcanan çaba ve masraflar boşa gitmektedir.
  • Yaşın ilerlemesi ile işitme kaybı oranında dramatik bir artış görülmektedir. 50-65 yaşları arasında işitme kaybı oranı %15-20 arasında iken,  65 yaşın üzerinde % 30-40’a kadar çıkmaktadır. Her geçen yükselen yaş ortalaması, bu grupta işitme kaybının en önemli sorunlar arasında olmasına neden olmaktadır.
  • İşitme kaybının  ve derecesinin saptanması sonrasında uygulanacak tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımının belirlenmesi gerekmektedir. Re/habilitasyon amacı ile kullanılan işitme cihazı, koklear implant, beyinsapı implantı, orta kulak implantı, vibrotaktil cihaz, FM cihazı ve yardımcı cihazlarının doğru olarak seçilmesi, hem hastanın elde edeceği verimin artıracak, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.
  • Erken tanı ve re/habilitasyon, aile ve ülke ekonomisi için tüketici konumunda olan işitme kayıplıların, üreten, ekonomiye katkıda bulunan bireyler haline gelmesini sağlayacaktır.
  • Baş dönmesi şikayeti, KBB kliniklerine başvuran hastaların öncelikli şikayetleri arasında yer almaktadır. Bu hastaların erken dönemde gündelik yaşamlarına dönmeleri, doğru tanı ve medikal tedaviyi destekleyen rehabilitasyon çalışmaları ile mümkün olmaktadır.
  • Ayrıca ileri yaşlarda yüksek bir risk olarak ortaya çıkan düşme şikayetinin altında vestibüler sistemin zayıflaması yatmaktadır. Risk grubunda bulunan yaşlı hastaların vestibuler rehabilitasyon programlarından çok yararlandıkları ve düşme riskinin ciddi olarak azaldığı bir çok çalışma ile tespit edilmiştir.
 

Odyoloji alanında açılan ve lisans düzeyinde eğitim veren ilk program olan İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü , yukarıda yazılı olan alanlarda hizmet verecektir sağlık elamanlarını yetiştirecektir.

Odyoloji Bölümünden mezun olacak kişilere Odyolog ünvanı verilecek ve aşağıda belirtilen alanlarda görevlendirileceklerdir.

Görev, yetki ve sorumluluklar

  1. İşitme kayıplı yetişkin ve çocukların klinik değerlendirilmesi, tanımlanması, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması.
  2. İşitme kaybının önlenmesi için gerekli konservatif yaklaşımların uygulanması.
  3. Yeni doğan işitme taramalarının yapılması, koordinasyonu ve erken dönemde rehabilitasyonun gerçekleşmesi,
  4. Okul öncesi ve sonrası tarama programlarının hazırlanması ve uygulanması.
  5. Sözel habilitasyon ve rehabilitasyon programlarının planlanması, yönlendirilmesi ve uygulanması.
  6. İşitme cihazı ve işitmeye yardımcı cihazların seçimi, uyarlanması ve uygulanması.
  7. İşitsel eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması.
  8. Koklear implant eğitim programlarının hazırlanması- uygulanması.
  9. Dudaktan okuma eğitim programlarının hazırlanması- uygulanması.
  10. Hastanın iletişim paternlerinin geliştirilmesi.
  11. Odyometre, elektroakustik impedansmetre, işitsel uyarılmış cevap odyometresi, otoakustik emisyon, kalorik cihaz, elektronörografi, postürografi ve elektronistagmografi gibi araçların kullanılması ile işitme ve denge sistemlerinin klinik değerlendirilmesinin yapılması.
  12. Koklear implant, orta kulak implantı, BAHA ve Beyinsapı implantı uygunluğunun saptanması ve uygun programlamanın yapılması için pre-operatif, intra-operatif ve post-operatif değerlendirme ve uygulamaların yapılması.
  13. Çevre ve işyeri gürültüsünün çeşitli ses ölçme araçları kullanılarak belirlenmesi ve sağlığa zararlı etkilerinin önlenmesi için gereken koşulların belirlenmesi, bireysel koruyucu tipinin belirlenmesi ve önerilmesi.
  14. Yaşlılarda sıklıkla karşılaşılan işitme ve iletişim bozukluklarının belirlenmesi ve uygun rehabilitatif yaklaşımlarının uygulanması.
  15. Santral işitsel işlem bozuklukları, işitsel algı, işitsel hafıza ve işitsel işlem bozukluklarının tanı ve tedavi programlarının hazırlanması
  16. İlerleyen yaşla birlikte giderek artan denge bozukluklarının cerrahi yöntem ve ilaç tedavisine başvurmadan erken süreçte düzelebilmesini sağlamak amacıyla, vestibuler rehabilitasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi.
  17. İşitme ve denge hastalıklarının cerrahi tedavisinin güvenli bir biçimde sürdürülmesi amacıyla işitme ve dengeyle ilişkili işlevlerin monitorizasyonun (intraoperatif monitorizasyon) yürütülmesi.
 

2011-2012 öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitimine başlayacak olan “İ.Ü. S.B.F. Odyoloji Bölümü” diğer ülkelerlerin Odyoloji Bölümleri ile ilişki halinde bulunmaktadır. Öğrenci değişim programlarını aktif olarak sürdürerek, öğrencilerinin evrensel bir vizyona sahip olmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. İşitme cihazı uygulaması ve işitmenin düzeltilmesi için kullanılan implant uygulamaları ile iç içe olacak öğrencilerin, teknolojik gelişmeleri yakından takip etme şansı bulunacak ve farklı sanayi alanlarında deneyimleri oluşacaktır.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dil ve Konuşma Terapisinde Tele-terapi Uygulamaları
Dil ve Konuşma Bozukluklarının Psikolojik Yönü (Kültür Üniversitesi, Psikoloji Sohbetleri VIII)
Kekemelik – CNN TÜRK
PROMPT TERAPİ YÖNTEMİ (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets)

Yorum Bırakın

error: İçerik korunmaktadır !!